Tepelné čerpadlá
Reality

Legislatíva

UPOZORNENIE NA SPLNENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI
Podľa §5 ods. 4) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Povolenie podnikať v energetike sa nevyžaduje na tieto činnosti:

 • písm. a): výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • písm. b): výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom:
  • výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v
  • malých vodných elektrárnach,
  • veterných elektrárnach
  • solárnych zariadeniach,
  • zariadeniach na využitie geotermálnej energie,
  • zariadeniach na využitie bioplynu,
  • zariadeniach na využitie biomasy


V zmysle §11 ods. 1) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o regulácii") oznamujeme, že:

 • Regulované činnosti možno vykonávať na základe oznámenia alebo na základe a v rozsahu povolenia vydaného úradom podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.


V zmysle §5 ods. 5) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o energetike") oznamujeme, že:

 • Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 4 sa vzťahuje oznamovacia povinnosť o začatí každej činnosti, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti.
Na základe vyššie uvedeného upozorňujeme na splnenie oznamovacej povinnosti voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") o vykonávaní regulovanej činnosti.
Nesplnenie tejto povinnosti podľa §16 ods. 1) písm. a) zákona o regulácii podlieha sankciám.

Dokumenty

Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov
Energetická certifikácia
Vyhláška 625 k zákonu o energetickej certifikácii
Copyright 2006 - 2014 © STAVTRADE s.r.o.