Tepelné čerpadlá
Reality

Čistá energia

Spotreba energií vo svete aj u nás neustále rastie, a to aj napriek zavádzaniu rôznych nízko energetických technológii, a napriek zavádzaniu úsporných opatrení.

Elektrická energia je vyrábaná rôznymi klasickými technológiami ale aj využitím alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energií (OZE).
Pre zníženie emisií skleníkových plynov a na zabezpečenie energetických zdrojov na ďalší rozvoj, Európska únia prijala v roku 1997 stratégiu a akčný plán "White Paper for a Comunity Strategy and Action Plan" (Biela kniha).
Mottom dokumentu bol trvalo udržateľný rozvoj v oblasti energetických zdrojov, postavený na podstatnom zvýšení využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ktoré v EU malo predstavovať do roku 2010 zdvojnásobenie, čo znamená úroveň 12 %.
Európsky parlament, a Rada EU prijala 27.09.2001 smernicu 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z OZE na vnútornom trhu s elektrickou energiou. Cieľom smernice bolo podporiť využívanie OZE na výrobu elektrickej energie tak, aby sa do roku 2010 mohol naplniť indikatívny cieľ podielu výroby elektrickej energie z OZE vo výške 22,1 % z celkovej spotreby elektrickej energie v EU.
Pre porovnanie je v súčasnosti na Slovensku podiel využívania OZE na úrovni cca 2,6 % z celkovej spotreby energii. (zo správy o geotermálnom prieskume územia SR - 2006)

Technický využiteľný potenciál OZE a členenie využiteľného potenciálu jednotlivých OZE bolo definované (v zmysle koncepcie vlády SR o využívaní OZE z roku 2003) nasledovné:

Druh

technický využiteľný potencial(TJ) (%)
biomasa
60458 46,7
geotermalna energia 22680 17,5
solarna energia
18720 14,5
odpadové teplo
12726 9,8
biopalivá
9000 6,9
malé vodné elektrárne 3722 2,9
veterná energia
2178 1,7
CELKOM
129484 100


Celkový využiteľný energetický potenciál OZE predstavuje teda cca 36 TWh energie.
Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že prioritné využitie energetického potenciál OZE môže výrazne ovplyvniť výrobu a spotrebu elektrickej energie v SR.

K výhodám využívania OZE patrí:

  • Využívanie vlastných - domácich zdrojov
  • Využívanie obvykle lacnejších zdrojov (v súvislosti s vyvolanými nákladmi na likvidáciu odpadov napr. pri spaľovaní fosílnych palív, likvidáciu odpadu JE, výstavbu a budovanie zásobníkov plynov, emisie, poškodzovanie ozónovej vrstvy, transport primárneho paliva aj transport energie, budovanie rozvodov a pod. )
  • Výroba elektrickej energie v mieste spotreby.
  • Využívanie zdrojov v lokalitách spotreby elektrickej energie.
  • Nezávislosť na rozvodoch primárnych energií
  • Bezpečná prevádzka s minimálnym dopadom na životné prostredie a záber pôdy
  • Umožňuje vplyv na ceny elektrickej energie


Obmedzené využívanie niektorých druhov OZE je obvykle spôsobené zdanlivo vysokými nákladmi na realizáciu technológie. Zdanlivo vysokými preto, lebo najjednoduchšie porovnanie je voči cene inej jednoduchšej technológie, ktorá nezohľadňuje ďalšie vyvolané náklady napr. na likvidáciu dopadov prevádzky takejto (klasickej) technológie.
Odpadové teplo sa z technického a technologického hľadiska javí ako najdostupnejšia obnoviteľná energia.
Ak si uvedomíme, že pri spaľovaní akéhokoľvek primárneho paliva, sme schopní zaistiť len čiastočné využitie spalného tepla paliva - premenou na elektrickú energiu.
(Pri kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie je elektrická účinnosť cca 35 % a tepelná účinnosť cca 45 %.) Tak pri hrubom posúdení z uvedeného vyplýva, že ak vyrobíme 1 kWh elektrickej energie, tak súčasne vyrobíme aj viac ako 1 kWh tepla, ktoré je obvykle odpadom a je odvedené chladiacimi vežami do atmosféry, alebo chladiacou vodou do riek. Ďalšia časť spalného tepla odchádza do atmosféry nekontrolovane a bez využitia prostredníctvom odvodu spalín.
Samostatnou kapitolou sú miesta spotreby elektrickej a inej energie v technologických a výrobných procesoch, ako aj spotreba energií na ÚK a TÚV.

Odpadové teplo veľkých energetických zdrojov nieje zahrnuté do štatistík OZE,


Copyright 2006 - 2014 © STAVTRADE s.r.o.